Skip to main content

Privaatsustingimused

OÜ Estiko Elekter on juriidiline isik registrikoodiga 14747292, OÜ Estiko Energia (edaspidi Estiko Energia) on juriidiline isik registrikoodiga 14325131 ja juriidilise aadressiga Soola tn 8, Tartu, 51004.

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad Estiko Energia klientide, veebilehe külastajate ja digitaalteenuste kasutajate isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Estiko Energia poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad privaatsustingimused on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Estiko Energia kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb. Privaatsustingimusi kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida võib kasutada isikute tuvastamiseks ning mida Estiko Energia kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, oma õiguste kaitsel kui ka turunduslikel eesmärkidel. Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne ja peale kliendisuhet või muud lepingulist suhet. Samuti saame andmeid muudelt usaldusväärsetelt osapooltelt ning avalikest registritest.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Estiko Energia kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Estiko Energia ei levita, edasta, muuda ega kasuta mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb kehtivast seadusandlusest.

Isiku õigused

Isikul on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Estiko Energia tema kohta on kogunud ja nõuda oma isikuandmete muutmist.

Isik, kes soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil ain@estiko.ee või kirjalikult aadressil Turu 2-603, Tartu 51004.

Isikul on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Estikole aadressil ain@estiko.ee kirjalikus vormis ja isiku poolt allkirjastatult.

Isikul on õigus esitada Estiko Energia andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Estiko Energiale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs isikuandmetele on ainult Estiko Energia vastavatel töötajatel ning selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Estiko Energiale teenuseid (nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmeid võidakse avaldada seaduses võimaldatud määral ka teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele klienditeeninduse haldamise eesmärgil ja muudel klienditeenindusega seotud küsimustes, kuid vajadusel ka riskijuhtimise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine grupisiseselt on piiratud vajaliku hulga inimestega ning tundlikke andmete avalikustamine on keelatud.

Andmeid võidakse avaldada põhjendatud vajadusel ametivõimudele.

Isikuandmete säilitamine

Estiko Energia säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Estiko Energia õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Estiko Energia kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Estiko Energia ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste muutmine

Estiko Energiale oma andmeid edastades või Estiko Energia veebilehte kasutama asudes on isik tutvunud Estiko Energia isikuandmete töötlemise privaatsustingimustega ja nendega nõustunud. Estiko Energia jätab endale õiguse käesolevaid privaatsustingimusi muuta. Vastav teade postitatakse Estiko Energia kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise privaatsustingimused on alati kättesaadavad Estiko Energia veebilehel https://www.estikoenergia.ee.

Kõikide isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Estiko Energia poole e-posti aadressil ain@estiko.ee või aadressil Turu 2-603, Tartu 51004.